Početna / DRUŠTVO / Osam novih sudija u Osnovnom sudu u Leskovcu, evo i njihovih biografija
hotel bell

Osam novih sudija u Osnovnom sudu u Leskovcu, evo i njihovih biografija

Narodna skupština Republike Srbije je na predlog Visokog saveta sudstva izabrala 8 novih sudija Osnovnog suda u Leskovcu.

Po prvi put su za sudije su izabrani:

  • Marija Pešić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Leskovcu,
  • Natalija Cakić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Leskovcu,
  • Goran Simić, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Leskovcu,
  • Jasmina Nikolić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Leskovcu,
  • Marija Girić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Leskovcu,
  • Milan Dimitrijević, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Leskovcu,
  • Vesna Nešović, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Leskovcu,
  • Emilija Marinković, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Nišu.

Visoki savet sudstva objavio je i biografije novih sudija Osnovnog suda u Leskovcu.

Marija Pešić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Leskovcu, predlaže za izbor sudije za Osnovni sud u Leskovcu.

Marija Pešićje rođena 16. maja 1989. godine u Leskovcu. Osnovne studijezavršila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu 24. aprila 2013. godine.Master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu završila je 23. juna 2015. godine. Pravosudni ispit je položila 30. septembra 2016. godine. Nakon završenih studija pripravnički staž obavila je u Osnovnom sudu u Leskovcuu periodu od 2013. godine do 2015. godine.Nakon položenog pravosudnog ispita u periodu od 4. januara 2017. godine do 31. marta 2017. godine radila je u preduzeću ,,Bane komerc”doo Kumarevo u Leskovcu po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, na pravnim poslovima u odeljenju za pravne, kadrovske i opšte poslove. Dana 3. aprila 2017. godine zasnovala je radni odnos na određeno vreme u Osnovnom sudu u Leskovcu kao sudijski pomoćnik, a od 18. decembra 2019. primljena je u radni odnos na neodređeno vreme. Kao sudijski pomoćnik najpre je bila raspoređena u odeljenju za sporove iz oblasti porodičnih odnosa, a zatim u parnično odeljenje. Pomaže u radu odeljenju za postupanje u sporovima za sprečavanje nasilja u porodici i pružanju zaštite i podrške žrtvama nasilja u porodici. Obavlja poslove u odeljenju sudske prakse u vezi sa sporovima iz porodičnih odnosa i opšte parnice iizrađuje nacrte odgovora na pritužbe stranaka. Poseduje sertifikat o završenoj specijalizovanoj obuci na osnovu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i uverenje o završenoj osnovnoj obuci posrednika. Učesnik je programa obuka, seminara i edukacija. Poznaje rad na računaru, govori engleski jezik.Zaostvarene rezultate rada u 2017.,2018. i 2019. godini ocenjenaje ocenom „naročito se ističe”. Prema mišljenju sednice svih sudija Osnovnog suda u Leskovcu, sednice svih sudijaVišeg suda u Leskovcu i sednice svih sudija Apelacionog suda u Nišu, kandidat Marija Pešić ispunjava sve uslove koji su propisani Zakonom o sudijama za izbor sudije Osnovnog suda u Leskovcu.Na osnovu Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira („Službeni glasnik RS”, broj 7/18), kandidat Marija Pešić je položilaispit za osnovne sudove i ostvarilaocenu pet.

Visoki savet sudstva, na sednici održanoj 15. marta2021. godine, doneo je odluku da Narodnoj skupštini Republike Srbije predloži izbor Marije Pešić,sudijskog pomoćnikau Osnovnom sudu u Leskovcu, za sudiju Osnovnogsuda u Leskovcu.

Natalija Cakić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Leskovcu, predlaže za izbor sudije za Osnovni sud u Leskovcu.

Natalija Cakićje rođena 31. oktobra 1989. godine u Leskovcu. Osnovne studijezavršila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu23. aprila 2013. godine. Master
10studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu završila je 7. oktobra 2014. godine. Pravosudni ispit je položila 25. decembra 2015. godine. Pripravnički staž obavila je u Osnovnom sudu u Leskovcuu periodu od 2013. godine do 2015. godine. Nakon položenog pravosudnog ispita radila je u Gradskoj upravi, Odeljenju za poslove Skupštine grada i Gradskog veća grada Leskovca u periodu od 23. maja 2016. godine do 31. marta 2017. godine, a od 1. juna 2017. godine do 30. decembra 2018. godine, kao diplomirani pravnik na poslovima izrade odluka Skupštine grada Leskovca, i praćenje rada skupštinskih odbora i komisija. Dana 31. decembra 2018. godine zasnovala je radni odnos na određeno vreme u Osnovnom sudu u Leskovcu kao sudijski pomoćnik. Raspoređena je u izvršnom, parničnom odeljenju i odeljenju za sporove iz oblasti porodičnih odnosa. Izrađuje nacrte odluke, priprema predmete za većanje i glasanje i pomaže odeljenju sudske prakse u oblasti porodičnih odnosa. Predsednik je Komisije za sprovođenje postupaka javnih nabavki za potrebe Osnovnog suda u Leskovcu. Izrađuje nacrte podnesaka za potrebe izvršnih postupaka. Obavlja poslove u okviru Info-službe Osnovnog suda u Leskovcu za podršku alternativnim načinima rešavanja sporova. Izrađuje nacrte odgovora na pritužbe stranaka. Učesnik je brojnih seminara i obuka u vezi stručnog usavršavanja. Govori engleski i nemački jezik i poznaje rad na računarau. Zaostvarene rezultate rada u 2019. i 2020. godini ocenjenaje ocenom „naročito se ističe”. Prema mišljenju sednice svih sudija Osnovnog suda u Leskovcu, sednice svih sudijaVišeg suda u Leskovcu i sednice svih sudija Apelacionog suda u Nišu, kandidat Natalija Cakić ispunjava sve uslove koji su propisani Zakonom o sudijama za izbor sudije Osnovnog suda u Leskovcu.Na osnovu Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira („Službeni glasnik RS”, broj 7/18), kandidat Natalija Cakić je položilaispit za osnovne sudove i ostvarilaocenu pet.

Visoki savet sudstva, na sednici održanoj 15. marta 2021. godine, doneo je odluku da Narodnoj skupštini Republike Srbije predloži izborNatalija Cakić,sudijskog pomoćnikau Osnovnom sudu u Leskovcu, za sudiju Osnovnogsuda u Leskovcu.

Goran Simić, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Leskovcu, predlaže za izbor sudije zaOsnovni sud u Leskovcu.

Goran Simić je rođen 29. decembra 1986. godine u Leskovcu. Osnovne studije završio je na Pravnom fakultetuza privredu i pravosuđe u Novom Sadu 13. septembra 2012. godine. Pravosudni ispit je položio 21. septembra2016. godine. Nakon diplomiranja pripravnički staž obavio je u Višem sudu u Leskovcu kao pripravnik-volonter. Nakon položenog pravosudnog ispita zasnovao je radni odnos u Višem sudu u Leskovcu 5. oktobra 2016. godine, na radnom mestu sudijski pomoćnik, gde je bio raspoređen u krivičnom i građanskom veću. Izrađivao je nacrte sudskih odluka, bavio se proučavanjem pravnih pitanja, obavljao poslove sekretara suda u sudskoj upravi i postupao po pritužbama. Dodeljene su mu i aktivnosti portparola suda i lica za zaštitu podataka o ličnosti. Dana 1. maja 2019. godine premešten je na radno mesto sekretara suda u Višem sudu u Leskovcu, koji posao obavlja i danas. Učesnik je više pravosudnih obuka i seminara kao što su Obuka vršenja uviđaja saobraćajnih nezgoda, izrada krivične presude, postupak medijacije. Poseduje veći broj sertifikataiz različitih pravnih oblasti. Govori engleski i nemački jezik, poznaje rad na računaru. Za ostvarene rezultate rada u 2017., 2018. i 2019. godini ocenjenje ocenom „naročito se ističe”. Prema mišljenju sednice svih sudija Višeg suda u Leskovcui sednice svih sudija Apelacionog suda u Nišu, kandidat Goran Simić ispunjava sve uslove koji su propisani Zakonom o sudijama za izbor sudije Osnovnog suda u Leskovcu. Na osnovu Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira („Službeni glasnik RS”, broj 7/18), kandidat Goran Simićje položio ispit za osnovne sudove i ostvarioocenu pet.Visoki savet sudstva, na sednici održanoj 15. marta2021. godine, doneo je odluku da Narodnoj skupštini Republike Srbije predloži izbor Gorana Simića,sudijskogpomoćnikau Višem sudu u Leskovcu, za sudiju Osnovnog suda u Leskovcu.

Jasmina Nikolić, sudijski pomoćnik u Osnovnomsudu u Leskovcu,predlaže za izbor sudije za Osnovni sud u Leskovcu.

Jasmina Nikolićje rođena 5. februara 1984. godine u Leskovcu. Osnovne studijezavršila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu 21. novembra 2011. godine. Pravosudni ispit je položila 25. decembra 2014. godine. Nakon završenih studija pripravnički staž obavila je u Osnovnom sudu u Leskovcuu periodu od 5. aprila 2012. godine do 4. aprila 2014. godine. Nakon položenog pravosudnog ispita radila je u Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu na radnom mestu tužilački saradnik u periodu od 23. februara 2015. godine do 22. avgusta 2015. godine. Od 18. januara 2016. godine zasnovala je radni odnos u Osnovnom sudu u Leskovcu na radnom mestu sudijski saradnik, a od 30. avgusta 2018. godine u zvanju viši sudijski saradnik. Raspoređena je na poslovima izrade nacrta odluka u izvršnoj materiji. Poznaje rad na računaru, govori ruski i engleski jezik.Zaostvarenerezultate rada u2019. godini ocenjenaje ocenom „naročito se ističe”. Prema mišljenju sednice svih sudija Osnovnog suda u Leskovcu, sednice svih sudijaVišeg suda u Leskovcu i sednice svih sudija Apelacionog suda u Nišu, kandidat Jasmina Nikolićispunjavasve uslove koji su propisani Zakonom o sudijama za izbor sudije Osnovnog suda u Leskovcu.Na osnovu Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira („Službeni glasnik RS”, broj 7/18), kandidat Jasmina Nikolićje položilaispit za osnovne sudove i ostvarilaocenu pet.

Visoki savet sudstva, na sednici održanoj 15. marta 2021. godine, doneo je odluku da Narodnoj skupštini Republike Srbije predloži izborJasmine Nikolić, sudijskog pomoćnikau Osnovnom sudu u Leskovcu, za sudiju Osnovnogsuda u Leskovcu.

Marija Girić, sudijski pomoćnik u Osnovnomsudu u Leskovcu,predlaže zaizbor sudije za Osnovni sud u Leskovcu.

Marija Girićje rođena 13. maja 1975. godine u Nišu. Osnovne studijezavršila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu 6. juna 2002. godine. Pravosudni ispit je položila 1. oktobra 2010. godine. Pripravnički staž u periodu od 27. decembra 2002. godine do 15. januara 2004. godine, obavila je kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji u Nišu. U periodu od 1. juna 2004. godine do 14. novembra 2018. godine bila je u radnom odnosu u Ustanovi socijalne zaštite ,,Dom za odrasla invalidna lica”u Doljevcu, gde je obavljala poslove pravnika-sekretara ustanove sa licencom stručnog radnika iz oblasti radnih odnosa, javnih nabavki i socijalne zaštite. Počev od 15. novembra 2018. godine zasnovala
12je radni odnos u Osnovnom sudu u Leskovcu na radnom mestu sudijski pomoćnik, a od 1. decembra 2018. godine obavlja poslove sekretara suda. Zaostvarene rezultate rada u 2019. godini ocenjenaje ocenom „naročito se ističe”. Prema mišljenju sednice svih sudija Osnovnog suda u Leskovcu, sednice svih sudijaVišeg suda u Leskovcu i sednice svih sudija Apelacionog suda u Nišu, kandidat Marija Girić ispunjava sve uslove koji su propisani Zakonom o sudijama za izbor sudije Osnovnog suda u Leskovcu.Na osnovu Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira („Službeni glasnik RS”, broj 7/18), kandidat Marija Girić je položilaispit za osnovne sudove i ostvarilaocenu pet.

Visoki savet sudstva, na sednici održanoj 15. marta 2021. godine, doneo je odluku da Narodnoj skupštini Republike Srbije predloži izborMarije Girić,sudijskog pomoćnikau Osnovnom sudu u Leskovcu, za sudiju Osnovnogsuda u Leskovcu.

Milan Dimitrijević, sudijski pomoćnik u Osnovnomsudu u Leskovcu, predlaže za izbor sudije za Osnovni sud u Leskovcu.

Milan Dimitrijević je rođen 5. decembra 1982. godine u Leskovcu. Osnovne studijezavršioje na Pravnom fakultetuUniverziteta u Nišu22. novembra 2007. godine. Pravosudni ispit je položio23. novembra 2011. godine. Nakon diplomiranja pripravnički staž u periodu od 11. decembra 2007. godine do 11. decembra 2008. godine obavio je u advokatskoj kancelariji kao advokatski pripravnik. Nakon odsluženja vojnog roka volontira u Višem sudu u Leskovcuu periodu od 9. novembra 2009. godine do 21. jula 2011. godine. Od 1. avgusta 2011. godine zasnovao je radni odnos u Osnovnom sudu u Leskovcu na radnom mestu sudijskog pripravnika, gde je nastavio da radi i nakon položenog pravosudnog ispita na poslovima izrađivanja nacrta sudskih odluka u krivičnoj i parničnoj materiji. Od novembra 2015. godine dobio je zvanje stručnog saradnika na određeno vreme, gde je radio u ostavinskoj, vanparničnoj, parničnoj, izvršnoj i krivičnoj materiji. Od 14. maja 2016. godine dobio je zvanje višeg sudijskog saradnika. Počev od 18. decembra 2019. godine zasnovao je radni odnos na neodređeno vreme u Osnovnom sudu u Leskovcu na radnom mestu viši sudijski saradnik-samostalni savetnik gde je raspoređen u krivičnoj materiji i obavlja poslove u krivičnom vanpretresnom veću. Učesnik je većeg broja stručnih seminara i obuka. Takođe pomaže u radu Odeljenjasudske prakse Osnovnog suda u Leskovcu. Govori engleski, francuski i italijanski jezik, poznaje rad na računaru. Zaostvarene rezultate rada u 2017., 2018. i 2019. godini ocenjenje ocenom „naročito se ističe”. Prema mišljenjusednice svih sudija Osnovnog suda u Leskovcu, sednice svih sudija Višeg suda u Leskovcu i sednice svih sudija Apelacionog suda u Nišu, kandidat Milan Dimitrijević ispunjava sve uslove koji su propisani Zakonom o sudijama za izbor sudije Osnovnog suda u Leskovcu. Na osnovu Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prviput bira („Službeni glasnik RS”, broj 7/18), kandidat Milan Dimitrijević je položioispit za osnovne sudove i ostvarioocenu pet.

Visoki savet sudstva, na sednici održanoj 15. marta 2021. godine, doneo je odluku da Narodnoj skupštini Republike Srbije predloži izbor Milana Dimitrijevića, sudijskog pomoćnika u Osnovnom sudu u Leskovcu, za sudiju Osnovnog suda u Leskovcu.

Vesna Nešović, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Leskovcu, predlažeza izbor sudije za Osnovni sud u Leskovcu.

Vesna Nešović je rođena 1. aprila 1975. godine u Leskovcu. Osnovne studijezavršila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu 18. septembra 2002. godine. Pravosudni ispit je položila 9. maja 2006. godine. Nakon završenih studija pripravnički staž obavila je u Trgovinskom sudu u Leskovcu u periodu od 12. maja 2003. godine do 8. maja 2006. godine.Nakon položenog pravosudnog ispita od 1. februara 2007. godine do 2. februara 2008. godine zasnovala je radni odnos na određeno vreme u Privrednom društvu za distribuciju električne energije „Jugoistok”D.O.O. Niš, Elektrodistribucija Leskovac, gde je bila raspoređena na radnom mestu samostalnog stručnog saradnika za pravne i opšte poslove. U periodu od 17. februara 2009. godine do 23. februara 2010. godine bila je u radnom odnosu na određeno vreme u Gradskoj upravi za finansije grada Leskovca, gde je u okviru Odseka za utvrđivanje i kontrolu izvornih prihoda lokalne samouprave-odeljenje lokalne poreske administracije, bila raspoređena na radnom mestu inspektora kancelarijske kontrole. U Osnovnom sudu u Leskovcu zasnovala je radni odnos 2. avgusta 2010. godine, na radnom mestu sudijskog saradnika. Tokom rada obavljala je poslove u više materija: radni sporovi, krivična materija, poslovi sudske uprave i izvršna materija. Izrađivala je nacrte sudskih odluka, obrađivala pritužbe građana, proučavala pravna pitanja, sudsku praksu i literaturu. Poznaje rad na računaru, govori engleski jezik.Zaostvarene rezultate rada u 2017., 2018. i 2019. godini ocenjenaje ocenom „naročito se ističe”. Prema mišljenju sednice svih sudija Osnovnog suda u Leskovcu, sednice svih sudijaVišeg suda u Leskovcu i sednice svih sudija Apelacionog suda u Nišu, kandidat Vesna Nešović ispunjava sve uslove koji su propisani Zakonom o sudijama za izbor sudije Osnovnog suda u Leskovcu.Na osnovu Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita na komese ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira („Službeni glasnik RS”, broj 7/18), kandidat Vesna Nešović je položilaispit za osnovne sudove i ostvarilaocenu pet.

Visoki savet sudstva, na sednici održanoj 15. marta 2021.godine, doneo je odluku da Narodnoj skupštini Republike Srbije predloži izbor Vesne Nešović, sudijskog pomoćnika u Osnovnom sudu u Leskovcu, za sudiju Osnovnog suda u Leskovcu.

Emilija Marinković, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Nišu, predlaže za izbor sudije za Osnovni sud u Leskovcu.

Emilija Marinkovićje rođena 13. decembra 1985. godine u Nišu. Osnovne studijezavršila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu 16. marta 2009. godine. Pravosudni ispit je položila 28. septembra 2012. godine. Pripravnički staž u periodu od 28. aprila 2009. godine do 28. aprila 2011. godine obavila je u Višem sudu u Nišu kao sudijski pripravnik-volonter. Dana 7. maja 2012. godine zasnovala je radni odnosu Osnovnom sudu u Nišu kao sudijski pripravnik. Nakon položenog pravosudnog ispita nastavila je da radi u istom sudu i to u periodu od 28. septembra 2012. godine do 13. oktobra 2013. godine na poslovima izrade nacrta odluka i drugih akata za sudije u krivičnom i građanskom odeljenju u svojstvusudijskog pripravnika. U periodu od 14. oktobra 2013. godine do 18. januara 2016. godine, na radnom mestu sudijskog pomoćnika u zvanju sudijskog saradnika, postupala je u vanparničnom postupku za raspravljanje zaostavštine. Od 27. januara 2016. godine do 18.januara 2019. godine, postupala je u izvršnom odeljenju. Od 19. januara 2019. godine do 28. februara godine, bila je raspoređena u krivičnom veću i u odeljenju izvršenja krivičnih sankcija. Počev od 1. marta 2019. godine zasnovala je radni odnos u Apelacionom sudu u Nišu, na radnom mestu sudijskog pomoćnika u zvanju sudijskog saradnika u građanskom odeljenju. Učesnik je većeg broja stručnih seminara i radionica iz različitih pravnih oblasti. Poznaje rad na računaru, služi se engleskim i ruskim jezikom.Zaostvarene rezultate rada u 2017., 2018. i 2019. godini ocenjenaje ocenom „naročito se ističe”. Prema mišljenju sednice svih sudija Apelacionog suda u Nišu, kandidat Emilija Marinković ispunjava sve uslove koji su propisani Zakonom o sudijama za izbor sudije Osnovnog suda u Leskovcu.Na osnovu Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira („Službeni glasnik RS”, broj 7/18), kandidat Emilija Marinković je položilaispit za osnovne sudove i ostvarilaocenu pet.

Visoki savet sudstva, na sednici održanoj 15. marta 2021. godine, doneo je odluku da Narodnoj skupštini Republike Srbije predloži izborEmilije Marinković,sudijskog pomoćnikau Apelacionom sudu u Nišu, za sudiju Osnovnogsuda u Leskovc

Pogledaj takodje

Penzioner ste a niste dobili poklon paket vitamina – ovo je broj telefona gde možete dobiti informaciju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je pre nešto više od mesec dana poklon pakete vitamina …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *