hotel bell

Leskovac dobija novi teren za male sportove – Moguća i izgradnja još jednog Akva parka

Foto: Arhiva Dnevnik Juga

Vlada Srbije utvrdila je javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti u cilju izgradnje kombinovanog terena za male sportove sa prostorom sa parkovskim sadržajima za igru dece, parkovskim zelenilom i urbanim mobilijarom, u skladu sa Planom generalne regulacije 14 na građevinskom području GUP-a Leskovca – blokovi 81, 82 i 83 (PGR 14 – Čifluk Mira).

Prema Planu, rejonski park projektovan je kao tampon zona – zaštitno zelenilo između zone stanovanja i specijalnih namena. Uređuje se kao prostor sa parkovskim sadržajima za igru dece, parkovsko zelenilo, urbani mobilijar. Površina rejonskog parka iznosi 0,22ha.

Zadržavaju se postojeći sportski objekti u okviru kompleksa srednje škole, uz mogućnost rekonstrukcije i povećanja tehničke i prostorne opremljenosti. Planskim rešenjem daje se mogućnost formiranje mreža sportsko-rekreativnih objekta i centara na gradskom nivou koja treba da ravnomerno pokrije teritoriju grada i omogući omasovljavanje rekreativnog, takmičarskog i školskog sporta.

Za sve škole, dečije ustanove i stambene zone imperativ je zadržavanje postojećih, uz formiranje novih objekata gde god postoje potrebe i mogućnosti.

Planirani sportsko-rekreativni centri na nivou grada normiraju se sa minimum ukupne površine 4 -6 m2 po stanovniku, za nove površine u okviru određenih zona teži se optimumu, i 12 m2 po stanovniku korisne površine, a preporučuje se i više.

U prvom periodu treba se usmeriti ka rekonstrukciji postojećih kapaciteta tako da pruže mogućnost kvalitetnih treninga, lokalnih takmičenja i različitih sportskih i rekreativnih aktivnosti. Prenamenom “napuštenih” ili neaktivnih objekata dobili bi se prostori za gimnastičke sale i sale za stoni tenis, borilačke sportove, kuglanje i drugo.

U prvom planskom periodu treba usmeriti ka rekonstrukciji postojećih kapaciteta i to tako da objekti koji već imaju za to preduslove dovedu do standarda propisanih za takmičenja, a ostali da pruže mogućnost kvalitetnih treninga, lokalnih takmičenja i različitih sportskih i rekreativnih aktivnosti.

U istom periodu treba stvoriti planske preduslove za izgradnju novih sportsko-rekreativnih centara i kapitalnih sportskih objekata. Mogu biti polivalentni sa višenamenskim sportskim objektima ili specijalizovani za pojedine grane sporta, (atletski kompleks, nova ledena dvorana, dvorane za male sportove i drugo).

Nedostatak sportsko-rekreativnih centara u gradskom prostoru nadoknadiće se aktiviranjem priobalja reke Veternice različitim vidovima rekreacije.

Sportsko-rekreativne centre mogu osnivati pravna ili fizička lica, a imaju javni ili selektivni (klupski) režim korišćenja. Ove jedinice mogu se kombinovati sa svim vrstama namena i objekata.

Postojeće sportsko-rekreativne površine i dečija igrališta u okviru uređenja stambenih blokova se zadržavaju i ne dozvoljava se njihova prenamena u druge namene.

Kood izgradnje novih sportskih objekata težiti otvorenom tipu, sa minimalnim zahtevima u pogledu održavanja: rukomet, mali fudbal, košarka, odbojka, tenis, trim staze, biciklističke staze, plaže i sl.

U zavisnosti od potreba potencijalnih korisnika, a moguće je sportske terene ralizovati u okviru drugih namena – najčešće u okviru zelenih površina, zatim komercijalnih zona, radnih zona, stanovanja.

Sportski centri mogu se formirati revitalizacijom postojećih uz dogradnju novih sadržaja; ukoliko se ukaže potreba, mogu se graditi i kao potpuno novi sadržaji u javnom ili privatnom vlasništvu (fitnes klubovi, teniski tereni, kuglane, bazeni i dr).

Na postojećim sportsko-rekreativnim površinama dozvoljava se izgradnja: pratećih sadržaja (svlačionice, sanitarni čvorovi, klupske prostorije, itd.), tribina, ugostiteljskih objekata, objekata za obavljanje srodnih delatnosti, uz obavezu prethodne izgradnje sportskih terena.

U cilju oplemenjivanja mreže sportskih objekata, daje se i mogućnost formiranja kompleksa akva parka, gde je obavezna razrada kompleksa Urbanističkim projektom ili Planom detaljne regulacije ako je potrebna eksproprijacija.

Izvor: eKapija

Redakcija Dnevnika juga, pokušala je da dobije detaljnije informacije u Gradskoj upravi Grada Leskovca, ali do trenutka objave ovog teksta, tražene informacije nismo uspeli da dobijemo.

Check Also

Umalo da dobije batine: Direktor ”Vodovoda” iznenadio divlje pecaroše na Barju, a oni ga napali

Na Hidroakumulaciji ”Barje” ribolov je zabranjen, ali to ne sprečava veliki broj pecaroša da svakodnevno …

Оставите одговор