hotel bell

Usvojen budžet grada Leskovca za 2021. godinu

Na danas održanoj 10. sednici Gradskog veća, odbornici su usvojili budžet Grada Leskovca za 2021. godinu.

Najveći prihodi , prema rečima šefice Odeljenja za finansije, Marije Milosavljević, očekuju se od poreza i transfera, dok će se od neporeskih prihoda, prodaje nefinasijske imovine i dobiti budžetskih korisnika, očekuje više od pola milijarde dinara.

„Odlukom o budžetu grada za 2021. godinu planirani su ukupni prihodi i primanja sa prenetim neutrošenim sredstvima u ukupnom iznosu 4.556. 122.000 dinara. Planirani prihodi i primanja budžeta grada Leskovca za 2021. godinu u svojoj strukturi sadrže porez na zarade koji je planiran u iznosu 1.790.000.000 to jest za 294 miliona više u odnosu na odluka o izmeni i dopuni odluke o budžetu grada Leskovca za 2020. godinu. Ukupni prihodi od poreza na imovinu planirani su u iznosu od 250 miliona dinara. Porezi na dobra i usluge planirani su u iznosu od 147 miliona dinara, a na uvećanje ove grupe prihoda uticalo je planirani prihod od posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine. Zatim slede prihodi od komunalnih taksi za firmu odnosno firmarina koja je planirana u iznosu od 57 miliona dinara, dok je visina nenamenskih transfernih sredstava iz budžeta Republike zadržana po uputstvo Ministarstva finansija na nivou iz ove godine u iznosu od 896.973. 000. Tekući namenski transferi planiraju se u visini od 140.000.000 i oni sadrže namenske transfere za socijalnu zaštitu, turističku organizaciju, predškolske ustanove, korisnike u kulturi i projekte komasacije. Kapital nenamenski transfer planira se u iznosu 94.000. 000 miliona za energetsku sanaciju objekata javne namene dok se prihodi od imovine planiraju u iznosu 140. 500. 000. Prihodi od prodaje dobara i usluga planirani su ukupnom iznosu 99.649.000 a novčane kazne i oduzeta imovinska korist u iznosu od 35.000.000 dinara. Ostali prihodi u korist nivoa grada planirani su u iznosu od 40.000.000 dinara. Pored prihoda budžet grada planira i primanje i to od prodaje nepokretnosti zemljišta u iznosu od 180.000.000 primanje od prodaja poslovnog prostora planiraju se u iznosu od 130 miliona dinara i 50 miliona od prodaje zemljišta koja je u vlasništvu grada, dok se preneta sredstva planiraju iznosu od 120 miliona – kazala je Milosavljević.

Rashodsna strana jednaka je prihodovnoj, a prema strukturi, najveći troškovi iz budžeta- 26,5 procenata, jesu obaveze prema zaposlenima, odnosno korišćenje ro ba i usluga, sa 30 posto ukupno planiranih prihoda.

„Što se tiče rashoda predložena sredstva odlukom o budžetu grada za 2021. godinu iznose 4.556.122.000 dinara i raspoređena su na rashodnoj strani budžeta po namenama i korisnicima tako da u njihovim strukturi rashodi za zaposlene učestvuju sa 26,5 procenata. Planirana masa sredstava za plate po ovoj odluci je projektovana u skladu sa uputstvom za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2021. godinu i projekcijama za 2022 – 23 godinu, koju je doneo ministar finansija. Rashodi za korišćenje roba i usluga iznose 30,6 % u ukupnim rashodima i izdacima pritom se vodilo računa da se ne ugrozi izvršenje stalnih rashoda. Otplate kamate učestvuje sa 0,3 dok za otpaltu glavnice taj procenat iznosi 1,7. Subvencije imaju učešće sa 3,1 i transferi sa10,1 % , socijalna zaštita sa 3%, ostali rashodi sa 6,2% i izdaci za nabavku nefimansijske imovine sa 18,1 % – dodala je Milosavljević

Za kulturu će u 2021. godini biti izdvojeno 9,1 posto, za sport 5,4, predškolsko obrazovanje 8, 2, osnovno obrazovanje 5,2, srednje sa 2,6, socijalna zaštita 7,4 procenta.

Check Also

Opština Vlasotince finansira Romski bal – Zahtevi za sponzorstvo nemaju veze sa ovom manifestacijom, opštinom i Turističkom organizacijom

Poslednjih dana pojavile su se informacije da pojedini Romi obilaze privrednike u Vlasotincu i traže …

Оставите одговор